opc_loader

Algemene voorwaarden voor online verkoop van producten aan consumenten van

PCDcomputers

 

 

 

 

1.

Definities

1.1

In deze algemene voorwaarden voor online verkoop van producten aan consumenten wordt verstaan onder:

 

a.

Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden voor online verkoop van producten aan consumenten.

b.

PCDcomputers

 

Pcdcomputers

c.

Economische levensduur

 

Met economische levensduur wordt bedoeld de vermoedelijke of werkelijke periode waarna een product als verouderd geldt. Na het verstrijken van de economische levensduur kan het product mogelijk nog wel worden gebruikt.

d.

Formulier

 

Het elektronische document waarmee een of meer producten online door de Klant bij PCDcomputers worden besteld en waarin een omschrijving is opgenomen van het/de bestelde product(en), aantal en prijs.

e.

Klant

 

Iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie PCDcomputers een Overeenkomst heeft gesloten of die de website van PCDcomputers bezoekt.

f.

Non-conformiteit

 

Een product is non-conform als het product ten tijde van de aflevering niet de eigenschappen bezit die de Klant op grond van de Overeenkomst mocht verwachten en die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Normale slijtage en onheil van buitenaf leiden nooit tot non-conformiteit.

g.

Overeenkomst

 

De overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door PCDcomputers georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand; De overeenkomst tussen de Klant en PCDcomputers ligt vast in het Formulier, de Algemene Voorwaarden en de bevestigende e-mail die PCDcomputersaan het door de Klant opgegeven e-mailadres zendt na ontvangst van het Formulier.

h.

Overmacht

 

Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop PCDcomputers geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet of niet meer van PCDcomputers kan worden verlangd.

 

 

 

 

2.

Toepasselijkheid

2.1

Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen van producten en facturen van PCDcomputers aan de Klant, op alle bestellingen van de Klant bij PCDcomputers en op alle Overeenkomsten en andere rechtshandelingen tussen PCDcomputers en de Klant.

2.2

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op ieder gebruik dat de Klant maakt van de website van PCDcomputers.

2.3

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden (zoals speciale actievoorwaarden) van toepassing zijn op bepaalde producten en al dan niet in een specifiek aangegeven (actie)periode, maar dit geldt alleen wanneer dat op de website van PCDcomputers expliciet wordt aangegeven.

2.4

PCDcomputers draagt er zorg voor dat deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst elektronisch aan de Klant ter hand worden gesteld. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, door middel van daartoe op de website beschikbare faciliteiten, en voor de (blijvende) toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

2.5

Onverminderd eventuele voor PCDcomputers zelf bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Pcdcomputers niet verplicht om de eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor de Klant te allen tijde toegankelijk te houden.

2.6

Indien de Klant naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door PCDcomputers is ingestemd.

2.7

PCDcomputers behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.8

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, (geheel of gedeeltelijk) vernietigbaar is of onverbindend wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. PCDcomputers en de Klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk aansluit op en rekening houdt met doel en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend verklaarde bepaling.

 

 

 

 

3.

Totstandkoming van een Overeenkomst en weigering van een bestelling

3.1

De presentatie van producten van PCDcomputers houdt enkel en alleen een vrijblijvend overzicht van door PCDcomputers te koop aangeboden producten in. De afbeelding van de producten op de website biedt de Klant enkel de mogelijkheid om online (een) bestelling(en) te plaatsen en geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het betreffende product ("zolang de voorraad strekt"). De ontvangst van de bestelling van de Klant via het Formulier wordt door PCDcomputers middels een e-mail bevestigd aan het door de Klant opgegeven e-mailadres. Met verzending van die e-mail komt de Overeenkomst tussen de PCDcomputers en de Klant tot stand.

3.2

PCDcomputers behoudt zich het recht voor om online via het Formulier gedane bestellingen niet te accepteren; een dergelijke beslissing kan door PCDcomputers naar eigen inzicht en zonder nadere motivering genomen worden. Wanneer PCDcomputers een dergelijke online gedane bestelling niet accepteert, dan zal de Klant daarover op de voor PCDcomputers kortst mogelijke termijn geïnformeerd worden.

3.3

Informatie, afbeeldingen, mededelingen, reclame-uitingen, prijsvermeldingen en dergelijke op de website van PCDcomputers, via e-mail of enig ander communicatiemiddel, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. PCDcomputers garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding.

 

 

 

 

4.

Prijzen

4.1

De op het moment van bestelling geldende prijs voor een product luidt in Euro's, inclusief BTW, maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en exclusief verzend- of bezorgkosten. Het percentage van de BTW en het bedrag daarvan, evenals de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en de verzend- of bezorgkosten worden telkens separaat op de factuur vermeld.

4.2

Kennelijke fouten in prijs of omschrijving van een product zoals vermeld op de website van PCDcomputers kunnen door PCDcomputers altijd worden gecorrigeerd. Indien de Klant evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een Overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze Overeenkomst alsnog binnen zeven (7) dagen nadat PCDcomputers de betreffende fout aan de Klant kenbaar heeft gemaakt, annuleren.

 

 

 

 

5.

Betaling

5.1

Bij bestellingen via de website kan de Klant betalen met behulp van de op de website specifiek vermelde betalingsmoeilijkheden. PCDcomputers kan die betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden worden altijd kenbaar gemaakt via de website.

5.2

Bepaalde betalingsmogelijkheden kunnen alleen worden gebruikt als aan de voorwaarden van de betreffende mogelijkheden, zoals een controle op de kredietwaardigheid van de Klant en authentificatie van de Klant en autorisatie, is voldaan. Indien dergelijke voorwaarden gelden, dan wordt dat op de website van PCDcomputers aangegeven.

5.3

In het geval dat voor betaling met behulp van een door een derde uitgegeven creditcard of met behulp van een elektronische betaalmethode wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de betreffende kaartuitgever of bank van toepassing. In de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever of bank is PCDcomputers geen partij.

5.4

Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen.

5.5

Indien de Klant niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het jegens PCDcomputers verschuldigde bedrag zonder nadere sommatie of ingebrekestelling terstond opeisbaar, vermeerderd met een rente van 1,5% per maand, gerekend over het door de Klant verschuldigde totaalbedrag, waarbij ieder deel van een maand als een volledige maand wordt gerekend, vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag der algehele voldoening. Indien voor PCDcomputers door de betalingsachterstand aantoonbaar een grotere schade is ontstaan, dan is PCDcomputers gerechtigd, ook deze te vorderen.

5.6

Indien PCDcomputers gedwongen is om tot incasso van haar vordering op de Klant over te gaan, dan zal de Klant verplicht zijn alle door PCDcomputers daarvoor te maken (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten te vergoeden, met een minimum van EUR 200.

 

 

 

 

6.

Levering en verzendkosten

6.1

PCDcomputers levert de bestelde producten aan het door de Klant opgegeven afleveradres. De Klant dient bij iedere bestelling aan te geven of het afleveradres hetzelfde adres is als het factuuradres; een afwijkend afleveradres is mogelijk.

6.2

Levering kan uitsluitend binnen Nederland plaatsvinden, waarbij levering aan postbus¬adressen is uitgesloten. Aflevering van bestelde producten wordt door een door PCDcomputers aangezochte vervoerder uitgevoerd

6.3

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd, nadat de bestelling per e-mail is bevestigd en de door de Klant opgegeven betalingsmethode ook is verwerkt. In beginsel streeft PCDcomputers ernaar om een besteld product door haar vervoerder binnen 2 á 3 werkdagen, tenzij anders door PCDcomputers is of wordt aangegeven, ter aflevering bij de Klant aan te bieden. De bezorging vindt in beginsel plaats op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

6.4<